✔ Kookplaat Maatwerk & Advies

✔ info@kookplaten.nl - 0570-768810

✔ Offerte akkoord? > Gratis Verzending & Gratis retour!

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Next Day Online BV en handelsnaam Kookplaten.nl

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Klant. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1.          Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hierna volgende betekenis:
 • Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden van Next Day Online BV, Kookplaten.nl is een handelsnaam van Next Day Online BV;
 • Inloggegevens de combinatie van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant voor het plaatsen van een bestelling op de Website;
 • Klant de natuurlijke en/of rechtspersoon die op de Website een bestelling plaatst;
 • Next Day Online BV de besloten vennootschap Next Day Online BV, gevestigd en kantoorhoudende te (7384 CC) Wilp aan Wilpsedijk 2-b;
 • Overeenkomst de overeenkomst tussen Klant en Next Day Online BV die via de Website wordt gesloten op grond waarvan de Klant het Product bij Next Day Online BV koopt;
 • Product een product dat op de Website aangeboden wordt door Next Day Online BV
 • Privacy Statement de privacyverklaring van Next Day Online BV, die te vinden is op de Website;
 • Website de website van Next Day Online BV, waarop het Product wordt aangeboden;

Artikel 2.          Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Next Day Online BV op de Website, het gebruik van de Website en op elke via de Website tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Next Day Online BV kan deze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten Overeenkomsten. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden. Indien Klant niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden kan Klant het Product niet meer bestellen.
 3. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. Next Day Online BV wijst deze uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 3.          Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden.
 2. Een aanbod op de Website is altijd vrijblijvend en kan door Next Day Online BV nog onverwijld na een bestelling worden herroepen.
 3. Next Day Online BV is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website.

Artikel 4.          Gebruik en beschikbaarheid van de Website

 1. Next Day Online BV garandeert niet dat informatie op de Website altijd correct, actueel of volledig is.
 2. Tijdens het bestelproces kan de Klant Inloggegevens opgeven. Wanneer de Klant Inloggegevens opgeeft, staat hij er tegenover Next Day Online BV voor in en is hij er zelf verantwoordelijk voor dat i) de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Inloggegevens verstrekt correct, volledig en actueel is.
 3. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat met zijn Inloggegevens wordt gemaakt.
 4. Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Klant Next Day Online BV daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.
 5. Next Day Online BV behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Klant te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Website.

Artikel 5.          Prijs en betaling

 1. De vermelde prijs van het Product is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven.
 2. BTW is inbegrepen in de vermelde totaalprijs. Op de Website zal melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en betalingskosten.
 3. De Website vermeldt de betalingsmogelijkheden. Wanneer de Klant voor een wijze van betaling na levering kiest, is de betalingstermijn afhankelijk van de gekozen betalingswijze, zoals aangegeven op de Website. De betalingstermijn geldt als fatale termijn.
 4. Als de Klant niet tijdig betaalt of Next Day Online BV niet in staat is het verschuldigde bedrag middels het door Klant gekozen betaalmiddel voor het einde van de betaaltermijn te incasseren, is Klant in verzuim, ongeacht of Next Day Online BV een nadere aanmaning stuurt.
 5. Indien Klant in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting, kan Leverancier de vordering uit handen geven. In dat geval komen door Next Day Online BV gemaakte kosten voor rekening van Klant, in overeenstemming met de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK)

Artikel 6.          Levering

 1. Op de Website en/of in het bestelproces opgegeven levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn.

Artikel 7.          Privacy

 1. Bij het bezoeken van de Website, bij het plaatsen van een bestelling en bij het opgeven van Inloggegevens worden (persoons)gegevens aan Next Day Online BV verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacy Statement van Next Day Online BV en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

Artikel 8.          Bedenktijd en klachten

 1. Klant heeft het recht om gedurende 14 dagen na ontvangst van het Product de Overeenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van reden, tenzij één van de uitzonderingen in artikel 6:230p BW van toepassing is. Indien van toepassing, kan de Klant van dit recht gebruik maken door het modelformulier voor ontbinding zoals door Next Day Online BV verstrekt en het geleverde Product terug te sturen naar Next Day Online BV. De kosten van retourzending komen voor rekening van Next Day Online BV.
 2. De Wet koop op afstand en de bedenktijd van 14 dagen geldt niet als u bedrijfsmatig iets bij ons koopt. Meer informatie hierover is te vinden op de site van de KvK. Mits in originele verpakking en ongebruikt/onbeschadigd geven we ook bedrijven 14 dagen zichttermijn.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. In het geval van een kokend water systeem betekent dit dus uitdrukkelijk niet het monteren en/of in gebruik nemen van een systeem vanwege het ontstaan van onherroepelijke montagesporen. Zie hiervoor ook aanvullend artikel 2.2a bij thuiswinkel.org
 4. Indien de Klant schade ontdekt aan het product die ontstaan is tijdens de verzending dan dient dit uiterlijk binnen 5 dagen na ontvangst van de zending gemeld te worden bij Next Day Online BV. Controleer dus altijd de zending bij ontvangst.
 5. De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in in bovenstaande lid 1 & 2.
 6. In geval van ontbinding van de Overeenkomst is de Klant verplicht het geleverde Product dat de Klant niet wil zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen terug te sturen.
 7. Ingeval van ontbinding zal Next Day Online BV het door de Klant op grond van de Overeenkomst reeds betaalde binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring tot ontbinding terugbetalen. Next Day Online BV is gerechtigd de waardevermindering van het Product in mindering te brengen op de terug te betalen bedragen, voor zover die waardevermindering het gevolg is van gebruik door de Klant dat verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.
 8. Als de Klant voor een andere wijze van verzending dan de standaard verzendwijze heeft gekozen, worden slechts de kosten voor de standaardverzending door Next Day Online BV terugbetaald.
 9. Klachten over het Product kunt u sturen naar info@kookplaten.nl. Next Day Online BV zal binnen redelijke termijn inhoudelijk reageren op de klacht.

Artikel 9.          Conformiteit

 1. Indien een Product niet voldoet aan de Overeenkomst, zal Next Day Online BV kosteloos en binnen een redelijke termijn naar keuze van Next Day Online BV het Product herstellen of, bij het ontbreken van een Product of onderdelen daarvan, alsnog leveren. Als herstel niet mogelijk is of niet van Next Day Online BV gevergd kan worden, zal Next Day Online BV het Product vervangen.
 2. Indien Next Day Online BV niet binnen een redelijke termijn het Product heeft hersteld is Klant bevoegd zich voor herstel tot een andere partij te wenden. Next Day Online BV zal de redelijke kosten die deze derde partij ten aanzien van het herstel heeft gemaakt, vergoeden.
 3. Een beroep op het niet voldoen van het Product aan de Overeenkomst is niet mogelijk wanneer de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst reeds bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het gebrek, of wanneer de aard van het gekochte Product of de aard van het gebrek zich hiertegen verzet.

Artikel 10.          Aansprakelijkheid

 1. Next Day Online BV is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.
 2. Voor zover Next Day Online BV aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de prijs van het Product.

Artikel 11.          Diversen

 1. Klant mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden.
 2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.